INFORMATION

ALKOHOLFORBUD

Skolens elever må ikke indtage alkohol i skolesammenhænge. 

BEREDSKABSPLAN

Det er formålet med denne beredskabsplan at give personale og brugere af skolen en forståelig vejledning i at handle bedst muligt i ”unormale” situationer. 

Ved ”unormale” situationer forstås enhver tænkelig hændelse, der medfører, at skolens virke indskrænkes eller helt ophører i kortere eller længere tid. Som eksempler kan nævnes: Brand, ulykke, tilskadekomst samt pludselig og akut sygdom. 

Læs beredskabsplanen her

BODEN

Elise Smiths Skole har indgået et samarbejde med Kanpla, som giver skolens forældre mulighed for at bestille mad til eget barn online til afhentning i skolens bod. 

Madbestillingen foregår via kanpla.dk eller via Kanplas app, som kan hentes både i App Store og Google Play. 

Skolemælk kan ligeledes bestilles via Kanpla.

Der kan naturligvis også betales med kontanter og mobilepay i Boden.

Skoleboden BODEN sælger dagligt en lun hovedret, forskellige salater, groft brød samt frugt og grønt.

Der sælges så vidt muligt økologiske produkter.

BOGORDNING

Alle bøger afleveres inden sommerferien ifølge aftale med klassens lærere.

For 9. klasses elever gælder følgende regler:

  • Alle bøger skal afleveres senest sidste dag før ferien
  • Ikke-afleverede bøger fratrækkes elevens depositum, som opgøres og udbetales i løbet af september
  • Skulle ikke-afleverede bøger dukke op i sommerferien, kan de tilbageleveres til skolen inden 31. august
  • Efter den 31. august modtager skolen ikke lånte bøger
CYKEL & BILPARKERING

Cykler skal parkeres ved cykelparkeringspladserne i Ny Munkegade og Thunøgade.

Skolens parkeringspladser ud mod Ny Munkegade er udelukkende til skolens personale. 

BEMÆRK:

1) Al færdsel i skolegården med biler og cykler er forbudt i skoletiden

2) Skolen påtager sig ikke ansvar for parkerede cykler og biler – det forekommer desværre, at uvedkommende stjæler eller udøver hærværk 

ELISE PULS

Elise Puls er en idrætsforening på Elise Smiths Skole. Den ledes af en bestyrelse bestående af forældre og 1-2 lærerrepræsentanter. Elise Puls er et tilbud for børn, der gerne vil dyrke idræt sammen med gode kammerater i et trygt fællesskab om eftermiddagen på skolen. Læs mere og tilmeld dit barn på www.elisepuls.dk

FERIEPLAN 2022/2023

Sommerferie 2022: Lørdag 25. juni – søndag 7. august 2022

Efterårsferie: Lørdag 15. oktober – søndag 23. oktober 2022

Juleferie: Onsdag 21. december 2022 – mandag 2. januar 2023

Vinterferie: Lørdag 11. februar – søndag 19. februar 2023

Påskeferie: Lørdag 1. april – mandag 10. april 2023

St. Bededag: Fredag 5. maj 2023

Kr. Himmelfart: Torsdag 18. maj – søndag 21. maj 2023 (fridag fredag 19. maj)

Pinseferie: Lørdag 27. maj – mandag 29. maj 2023

Grundlovsdag: Mandag 5. juni 2023

Sommerferie 2023: Lørdag 24. juni 2023 – søndag d. 13 august 2023

 

FERIEPLAN 2023/2024

Sommerferie 2022: Lørdag 24. juni – søndag 13. august 2023

Efterårsferie: Lørdag 14. oktober – søndag 22. oktober 2023

Juleferie: Torsdag 21. december 2023 – tirsdag 2. januar 2024

Vinterferie: Lørdag 10. februar – søndag 18. februar 2024

Påskeferie: Lørdag 23. marts – mandag 1. april 2024

St. Bededag: Fredag 26. april 2024

Kr. Himmelfart: Torsdag 9. maj – søndag 12. maj 2024 (fridag fredag 10. maj)

Pinseferie: Lørdag 18. maj – mandag 20. maj 2024

Grundlovsdag: Onsdag 5. juni 2024

Sommerferie 2023: Mandag 1. juli 2024 – (endnu ikke fastlagt)

 

FORSIKRINGER

Skolen har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for elever.

Dækningsområde:

Forsikringen dækker på den normale, direkte vej til eller fra skolen umiddelbart før og efter skoletid, under skoleophold, færden i skolens ærinde eller deltagelse i af skolen iværksatte og ledede arrangementer, herunder ekskursioner samt inden- og udenlandske rejser.

Endvidere dækker forsikringen under praktikanttjeneste uden for skolen, medmindre ulykkestilfældet er omfattet af lov om arbejds-skade.

Der er følgende erstatningstyper:

 

Invaliditetserstatning
Såfremt et ulykkestilfælde har medført varig og ikke ubetydelig skade af medicinsk art, har forsikrede ret til erstatning, såfremt den medicinske invaliditet fastsættes til mindst 5% mén. Der er tegnet forsikringssum op til 450.000 kr.

 

Død/begravelse
Såfremt et ulykkestilfælde er direkte årsag til forsikredes død, betales der omkring kr. 10.000 i erstatning.

 

Tandskadeerstatning
Der er en maksimal erstatning på omkring kr. 12.200.

 

Behandlingsudgifter
Forsikringen betaler dokumenterede udgifter til behandling hos kiropraktor eller fysioterapeut som følge af dækningsberettiget ulykkestilfælde. Der er en maksimal erstatning på kr. 10.000.

 

Transportudgifter
Hvis et ulykkestilfælde medfører hospitalsindlæggelse, betales sikredes ekstraordinære, dokumenterede udgifter til transport mellem hjem og behandlingssted. Der er en maksimal erstatning på kr. 10.000.

 

Brilleskader
Forsikringen dækker enhver pludselig skade på sikredes briller eller kontaktlinser med maksimalt omkring kr. 2.500. 

FORSØMMELSER & FRITAGELSE

Når en elev forsømmer skolegangen, bedes det meddelt klasselæreren i kontaktbogen på Intra. Er der tale om en længere sygdomsperiode, orienteres skolen hurtigst muligt.

Forældre underrettes om elevernes forsømmelser. Skolen gør opmærksom på, at forældrene ved fravær på hhv. 10, 20, 25 og 30 skoledage vil blive kontaktet mhp. drøftelse af et bekymrende stort fravær. 

Det er skolens holdning og ønske, at elever ikke fritages for skolegang uden for skolens ferier.

Ved ønske om fritagelse mere end 3 dage forespørges skolens leder.
Forældre skal efterfølgende orientere barnets klasselærer om fritagelsen.

Ved fritagelse fra undervisningen er det elevernes og/eller forældrenes ansvar at holde sig orienteret om lektier på intra – skolen orienterer ikke yderligere om lektier ved fritagelse.

FOTOGRAFERING

Ved indmeldelse på skolen skriver forældrene under på, at barnet i forbindelse med skolegangen må blive fotograferet/filmet, herunder til offentliggørelse.

Glemte sager

Eleverne glemmer og efterlader tøj mm i store mængder på skolen. Glemte sager ligger i en kasse ved pedelkontoret i kælderen. Værdigenstande ligger på skolens kontor.

Op til juleferien og sommerferien lægges de glemte sager frem.
Vi opfordrer alle hjem til løbende og ved ferieafslutningerne at afhente glemte sager.

Uafhentet gods afleveres til velgørende organisationer.

GLEMTE SAGER

Eleverne glemmer og efterlader tøj mm i store mængder på skolen. Glemte sager ligger i en kasse ved pedelkontoret i kælderen. Værdigenstande ligger på skolens kontor.

Op til juleferien og sommerferien udstilles de glemte sager.

Vi opfordrer alle hjem til løbende og ved ferieafslutningerne at afhente glemte sager.

Uafhentet gods afleveres til velgørende
organisationer.

IT-ORDNING

Alle elever på 5., 6., 7., 8. og 9. klassetrin skal hver dag medbringe deres egen bærbare computer. Udover selve computeren skal alle elever hver dag medbringe hovedtelefoner.

Computeren ser vi i stigende grad som et naturligt arbejdsredskab i undervisningen, og IT vil blive anvendt, når det er hen-sigtsmæssigt på linje med skolebøger, linealer, vinkelmålere mm. Denne udvikling ønsker vi at styrke ved, at eleverne fra og med 5. årgang selv medbringer egen computer til undervisningen.

På skolen benytter vi en lang række digitale undervisningstjenester, som vi varierer og kvalificerer undervisningen med. I forhold til de grundlæggende og vigtige kontorprogrammer anvender vi en særlig undervisningsudgave af google-drevet
kaldet Google Workspace.

 

Hér har eleverne alle de redigerings-programmer Inden for tekst, billede, video og præsentation, som de måtte have brug for foruden en lang række andre pro-grammer, der er relevante i de forskellige

fag. Google Workspace har beskyttet adgang, som lever op til persondata-forordningen, og eleverne anvender deres personlige unilogin. Eleverne har ube-grænset lagerplads på deres google-drev, når de logger ind med deres unilogin.

 

Skolen sikrer sig, at programmer og lignende, derdownloades i forbindelse med undervisningen, er lovlige. Ulovlige downloads, som eleven måtte komme i besiddelse af i frikvarterer eller efter skole, er familiens ansvar.

 

På skolen har eleverne fri adgang til internettet. Vi har ingen filtre mod særlige sider, men forsøger som udgangspunkt at lære eleverne at bevæge sig hensigts-mæssigt i internettets verden med de risici og fristelser, der findes der.

 

Den bagvedliggende pædagogiske tanke er at opdrage børnene til altid at bruge IT på en formålstjenstlig måde samt at de skal opføre sig etisk korrekt på nettet. Disse forhold bliver børnene undervist i.

På skolen har vi ikke en overordnet IT-politik, men har løbende dialog omkring brugen af IT på skolen. 

 

I undervisningen vil lærerne kunne hjælpe med undervisningsrelaterede problemer, men eleven vil ikke altid kunne forvente, at læreren kan løse problemer af teknisk art.

 

Det er familiens egen ansvarsforsikring, som dækker eventuelle skader på computeren, herunder også skader barnet eventuelt forvolder på kammeraters computere.

 

Kontakt skolens kontor, hvis familien ønsker at søge tilskud til indkøb af en bærbar computer.

 

Skolens IT-vejledere:

Administration/Teknik:
Anders Øland

Pædagogisk vejledning:
Esben Diinhoff Larsen

KONFIRMATIONER

Konfirmationer ved Vor Frue Kirke

Datoer for konfirmationer følger hvert år nedenstående system.

7.a: 2. søndag efter påske 7.b: 3. søndag efter påske 7.c: St. Bededag

KØLESKABE

Af miljø- og rengøringshensyn er det ikke muligt at opstille køleskabe i klasselokaler eller på fællesarealer. 

KØRSEL

Ved indmeldelse på skolen skriver forældrene under på, at barnet må indgå i køreordninger, herunder privat bilkørsel iført sele.

LÅN AF SKOLENS LOKALER

Det er muligt for forældre at låne skolens lokaler til klassearrangementer – dog ikke madværkstedet. Det er ikke en mulighed for forældre at overnatte med klasser på skolen. 

MOBILTELEFONER

Det er tilladt eleverne at medbringe mobiltelefoner i skolen. Mobiltelefoner skal benyttes hensynsfuldt og med omtanke og efter aftale med klassens lærere.

Der er ikke en overordnet mobilpolitik på skolen, men vi har en løbende dialog vedr. hensigtsmæssig brug af mobiltelefon i skoletiden. 

MUSIK, KOR

Musikskolen LAURA: På Elise Smiths Skole samarbejder vi med Musikskolen LAURA Børn på Elise Smiths Skole kan tilmelde sig og betale for privat musikundervisning via musikskolen. Tilmelding, betaling og anden administration foregår direkte igennem LAURA musikskolenlaura.dk
Musikundervisningen foregår her på Elise.

Musikskolen LAURA er en privat musikskole i Aarhus midtby.
Musikskolen fokuserer fortrinsvist på det rytmiske univers. Musikskolens hovedområde er småbørnsrytmik, rytmisk musik, bands, events, og musik ud af huset. www.musikskolenlaura.dk

KOR: Endvidere udbydes frivillig kor som et gratis tilbud 3.-9.kl. Skolens kor øver én gang om ugen på skolen. Koret deltager og synger i Vor Frue Kirke til juleafslutningen samt til Forårskoncerten på Lille Scene i Musikhuset.

NØGLETAL

Få et overblik over centrale tal om skolen her uddannelsesstatestik.dk

PERSONDATA

Vi kan kontaktes på telefon nummer
86 12 25 77 samt på e-mail adresse an@elise-smiths-skole.dk

Skolens CVR. nr. er 29492212.

Læs mere om skolens håndtering af persondata her

 

PRAKTIK LÆRERSTUDERENDE
RYGEFORBUD OG SNUS

Rygning og snus er ikke tilladt på skolen – hverken inde eller ude.

Ifølge gældende regler medfører overtrædelse af rygeforbuddet en samtale med skolens leder.

 

SKOLENS PROGRAM 2022/2023
SKOLEPATRULJE

Skolen opretter hvert år en skolepatrulje med elever fra 7. klasserne. 

Patruljerne står i krydset Ny Munkegade/Nørre Allé hver morgen.

Korpset er frivilligt og ansvarsfuldt. Vi beder derfor forældre på skolen om at bakke op om dette arbejde ved at fortælle børnene om skolepatruljen og dens vigtige funktion og understrege, at skolepatruljen er der for at skabe større sikkerhed for børnene i morgentrafikken.

 

Kontaktperson: Simon Kirk Mikkelsen

 

SVØMNING & VANDAKTIVITETER

I forbindelse med barnets indmeldelse på skolen skriver barnets forældre under på, at barnet under opsyn må bade i forbindelse med lejrskoler, ture og udflugter.

Læs mere om svømmeundervising og vandaktiviteter.pdf

TRIVSELS- OG MOBBEPOLITIK

Trivsels- og mobbepolitik på Elise Smiths Skole 

Læs mere her