Ressourcecenter

Elise Smiths Skole er en privatskole, og jf. skolens værdier så er skolens elevsammensætning bredt, alsidig sammensat og en afspejling af det danske samfund.

Det betyder, at der er en række elever, som fra tid til anden har brug for en særlig opmærksomhed/ekstra ressource for at have de samme vilkår som de øvrige elever.

Skolens ressourcecenter varetager i den forbindelse en række forskelligartede opgaver, som alle har til formål at støtte afviklingen af den ordinære undervisning.

ressourceundervisning

Udgangspunktet for al ressourceundervisning er:

  • Der findes ikke problembørn – men børn i problemer
  • Adfærden er ikke bundet til barnet, men skal ses i relation til barnets livsscener
  • Det er nødvendigt at arbejde med anerkendelse
  • Både voksne og børn gør altid deres bedste
  • Vi arbejder med relationer
  • Vi arbejder med ressourcer frem for fejlfinding
  • Vi arbejder med at skabe nye fortællinger

DET GØR EN STOR FORSKEL

I ressourcecentret er der afsat ressourcer til følgende opgaver:

Elev- og klassestøtte, hvor der indgår en ekstra lærer i undervisningen. Her kan der være tale om både en faglig, social og en adfærdsregulerende ressource. 

Ressourcecenteret giver læsevejledning for 0.-4.klasse, ordblindevejledning og yder sprogstøtte til tosprogede elever. Vi samarbejder med PPR, herunder skolepsykolog, læse- og matematikkonsulent samt tale-hørekonsulent.

Vi understøtter klasserne i trivselsarbejdet herunder udvikling af sociale kompetencer.

Ressourcecentret laver faglige screeninger og tests i forhold til det aktuelle behov for afdækning af indsatsområder, ligesom vi støtter samtaler omhandlende trivslen i klasserummet.

Dansk som andetsprog

DSA

Det at være to- eller flersproget betragter Elise Smiths Skole først og fremmest som en ekstra ressource. Det betyder, at der ofte er områder, eleven behersker bedst på det ene eller andet sprog. 

For at finde ud af om den enkelte elev har behov for ekstra sprogstøtte i dansk, vil skolen ved skolestart og efter behov lave en sprogscreening på eleven.

Hvis skolen i samråd med forældre og elevens klasselærer vurderer, at der er behov for yderligere tiltag, tilbydes eleven deltagelse i en halv times sprogtræning om ugen. Skolen vil kontinuerligt følge op på elevens behov for støtte.

Undervisningen vil finde sted individuelt, på små hold eller på klassen.