FRIHED OG FOLKESTYRE 

PÅ ELISE SMITHS SKOLE SOM FRI GRUNDSKOLE

Elise Smiths Skole opfylder som fri grundskole ”stå-mål-med-kravet”. Derudover opfylder skolen kravet om frihed og folkestyre samt demokratisk dannelse.

Ifølge Lov og friskoler og private grundskoler skal Elise Smiths Skole som fri grundskole i sit ”formål og i hele sit virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styre elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene”.

FOLKESTYRE PÅ FLERE NIVEAUER 

På Elise Smiths Skole arbejder vi med dannelse til fællesskabet samt frihed og folkestyre på flere niveauer:

I skolens SFO arbejdes der på alle klassetrin med ”Fri for mobberi”. Med udgangspunkt i fællesskabet arbejdes der med begreber som mod, tolerance, respekt og omsorg.

SFO-klasseaktiviteter har det overordnede sigte at styrke og understøtte klassens sociale liv og fællesskab samt at styrke det enkelte barns kreative kompetence og personlige dannelse sammen med klassepædagogen.

Klassefællesskabet på ESS: Grundlaget for indlæring og samvær er tillid og gensidig respekt med den enkelte klasse som bærende enhed. Klassen følges tæt af klassens klasselærer. 

Klassens tid: Alle klasser har klassens tid fast på skoleskemaet. I klassens tid træffes nære demokratiske beslutninger, hvor der debatteres, og hvor alle elever kommer til orde i drøftelserne. 

Fællessamlinger: Fællessamlinger er en fast del af dannelsen til fællesskabet på Elise Smiths Skole. Samlingen er mødestedet omkring fællessang, foredrag og fortællinger. 

Venskabsklasser: For at styrke fællesskabet på skolen har vi en venskabsklasseordning. Klasserne bliver sat sammen to og to, og de to venskabsklasser følges ad gennem hele skoleforløbet.

Skolen har en partnerskabsaftale med Teatret Filuren, hvor der hvert år på klassetrinene 3.-7.kl afvikles forløb under den overordnede overskrift ”Dannelse til fællesskabet”.

Skolens tur- og rejseprogram: Hvert år er klasserne på overnatningsture. Disse ture er en væsentlig del af skolens undervisning og klassernes sociale liv, og de er en obligatorisk del for alle skolens elever at deltage i.  

Skolens ressourcecenter arbejder forebyggende med trivsel og udvikling af sociale kompetence i de enkelte klasser. Forløb i klasserne tager afsæt i skolens værdier med fokus på: Empati, problemhåndtering/løsning, kommunikationsevne, selvkontrol, samarbejdsevne, ansvarlighed, engagement, selvværd og selvstændighed. 

Grundlovsdag: Hvert år på skolens fødselsdag den 1. november fejrer skolen foruden fødselsdag Grundlovsdag. Elevrådet planlægger i samarbejde med skolens ledelse fødselsdagen.
Alle skolens klasser og klasselærere taler og diskutere denne dag skolens grundlov, som er udarbejdet i samarbejde med elevrådet.

ELEVRÅD

Elevråd: Skolen har et velfungerende elevråd med repræsentanter fra alle klasser fra 5. klassetrin og opefter. De ældste elevrådsrepræsentanter repræsenterer desuden skolens små klasser og indfører gradvist de små elever i elevdemokratiets muligheder. En kontaktlærer støtter og hjælper elevrådet i deres arbejde. Elevrådet indleder skoleåret med et 2-dages-seminar, hvor de drøfter og tilrettelægger elevrådets arbejde. Elevrådet afholder løbende elevrådsmøder, afvikler arrangementer for skolens elever i løbet af året og varetager elevernes interesser på skolen.

INFO-ORGAN

Info-organet er et organ, hvor alle skolens personalegrupper samt skolens elevråd bliver orienteret om aktuelle forhold og tiltag på skolen. Alle grupper kan ligeledes fremføre forslag og synspunkter. Foruden to elevrådsrepræsentanter deltager to repræsentanter fra skolens bestyrelse, en repræsentant fra skolens TAP-personale, skolens lærerrådsformand, SFO-lederen og skolelederen. Der afholdes to årlige Info-møder.

REPRÆSENTANTSKAB

Skolens Repræsentantskab er et høringsorgan bestående af to elevrådsrepræsentanter, en forældrerepræsentant for hver af skolens 24 klasser, to repræsentanter fra skolens bestyrelse, skolens tilsynsførende, skolens tillidsfolk samt skolens ledelse. Repræsentantskabet afholder to årlige møder.