SFO

Det overordnede mål for SFO’s virke er at styrke børnenes kreative, fysiske, sociale og personlige udvikling igennem SFO’s forskelligartede aktiviteter. Det er desuden et mål at vedligeholde børnenes fællesskaber både i klassen og i de mange øvrige fællesskaber på tværs af alder, køn og klasser.

Elise Smiths Skoles pædagogiske linje indebærer, at skole og SFO er tæt forbundne og et samlet tilbud. Det er skolens forventning, at alle elever på 0. – 4. klassetrin er tilmeldt SFO.

INFORMATION OM SFO

FORDYBELSESUGE

I fordybelsesuge 2 i uge 41 er der fælles temauge, hvor skolens lærere og pædagoger i samarbejde planlægger og gennemfører ugen.

FRIE AKTIVITETER

I frie aktiviteter kan barnet vælge at deltage i voksenstyrede aktiviteter eller lege med kammeraterne på egne præmisser. Barnet definerer og afsøger selv sine muligheder og udfordres på sin egen fantasi, på selv at finde legekammerater, på selv at overveje sine muligheder, på at finde løsninger på legeregler i samværet med små eller større grupper. Børnene kan frit afhentes i forbindelse med disse aktiviteter.

"FRI FOR MOBBERI"

SFO’en arbejder på alle klassetrin med “Fri for Mobberi”. Dette er et redskab, som med udgangspunkt i Mod, Tolerance, Respekt og Omsorg skaber et samlet fokus i børnegruppen på det fællesskab, barnet er en del af. I klasserne arbejdes der med mange forskellige øvelser, lege og opgaver, kreative aktiviteter, mindfulness, fysiske aktiviteter og løsning af konflikter med afsæt i “Fri for Mobberi”.

KLASSEAKTIVITETER

Det overordnede sigte med klasseaktiviteterne er at styrke og understøtte klassens sociale liv og fællesskab samt at styrke det enkelte barns kreative kompetencer og personlige dannelse sammen med klassepædagogen. Børnene forventes at deltage i disse aktiviteter – som er indskrevet i deres skemaer på Intra.

Klasseaktiviteterne, som foregår i et afgrænset tidsrum 1-2 gange ugentligt, er særligt vigtige i SFO. Derfor forventer vi, at alle børn deltager i disse aktiviteter fra skoletids ophør og indtil kl.:
Kl. 14.00 – 0. kl.
Kl. 14.30 – 1.-2. kl.
Kl. 15.00 – 3.-4. kl.
Børnene kan derfor først afhentes efter klasseaktiviteterne.

Børn kan fritages fra klasseaktiviteterne ved uopsættelige aftaler som besøg hos læge, tandlæge, specialist, optiker samt i forbindelse med afholdelse af fødselsdag for klassen, aftalte legegrupper eller andre aktiviteter for klassen som betragtes som værende af fælles karakter.

Hvis forældre ønsker, at barnet skal holde fri på en dag med klasseaktiviteter, bedes dette meddelt 2-3 dage i forvejen af hensyn til planlægningen.

KOMMENDE 0.KLASSE / SOMMERFERIE

Her tilbydes pasning i sidste uge af sommerferien for de kommende 0.klasses børn, såfremt det ikke er muligt for familierne at få passet barnet på anden vis. SFO’en skal have besked om dette inden sommerferiens start. Vi anbefaler, at 0.klasserne så vidt muligt først starter i SFO på den officielle første skoledag.

LOKALER

Eleverne på 0.-2. klassetrin holder til i ”KÆLDEREN” i Hovedhuset. Eleverne på 3.-4. klassetrin holder til i ”STUEN” i Mellemhuset.

SFO’en råder over egne lokaler og delelokaler med klasserne/skolen. SFO’en har et værksted, legorum, mange kroge, læsekroge, spillesteder, 2 køkkener, computer-spillerum, legerum samt flere kreative værksteder.

Når skoletiden er slut, kan SFO benytte skolens gymnastiksal og faglokaler. Udendørs råder SFO’en over den lille skolegård med bålhytte, sandkasse, en gynge og mange små legehuse. Den store gård har en indrammet boldbane med kunstgræs, bordtennisborde og et nyt legeområde med muligheder for leg og bevægelse. SFO’en benytter midtbyens mange muligheder samt de omkringliggende legepladser, strande og skove.

MOBILTELEFONER M.V.

Børnene på 0.-2. klassetrin (KÆLDEREN) må ikke bruge mobiltelefoner i SFO’en. Opringninger til forældre eller andre skal ske gennem personalet i SFO. Børnene skal opbevare mobiltelefoner i skoletasken, hvis de medbringes i SFO. Børnene på 3.-4. klassetrin (STUEN) er velkomne til at medbringe mobiltelefoner, såfremt de bruges efter de voksnes anvisninger.
Vi sidestiller mobiltelefoner og øvrige elektroniske enheder (fx smartwatches).

NORMERING

På 0.–2. klassetrin er der tilknyttet en fast klassepædagog til hver klasse. På 3. – 4. klassetrin er der i alt tilknyttet 3 pædagoger til de fire klasser. Der går godt 220 børn i skolens SFO.

Der er afsat SFO-klassepædagogtimer til brug i klassernes undervisning sammen med lærerne med 160 timer på 0. klassetrin, 80 timer på 1., 2., 3. klassetrin og 40 timer på 4. klassetrin.

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

På 0.-4. klassetrin deltager pædagogerne sammen med klassernes lærere i forældremødet i efteråret. På 0.-3. klassetrin deltager pædagogerne sammen med klassernes lærere i skole-hjem-samtalerne i foråret.

SFO udsender fælles nyhedsbreve samt info på Forældreintra, hvor der informeres om de kommende ugers forskellige aktiviteter mm.

TURE UD AF HUSET

I mødet med byen, menneskene og naturen uden for skolen får børnene nye oplevelser, træner faglige og sociale kompetencer og afsøger anderledes muligheder. På ture ud af huset trænes tillige sikker færden i trafikken.

I forbindelse med ture kan barnet hentes, inden turen starter, afhentes på turen eller efter tilbagekomst på skolen.

UDEDAGE

På udedage kan barnet vælge at deltage i voksenstyrede udeaktiviteter eller alternativt vælge at lege med kammeraterne på egne præmisser. Der er fokus på udendørs aktiviteter og muligheder. Børnene får viden om og færdigheder omkring bl.a.: Sikkerhed og færdsel omkring åben ild, tilberedelse af mad over bål, håndtering af diverse håndværktøjer, udelege, naturens gang – her afsøges og øves spilleregler for lege og samarbejde. Udedage betragtes som frie aktiviteter.

ÅBNINGSTIDER

Åbningstider

Morgen:  alle dage fra kl. 7.00
Efter skoletid: frem til kl. 17.00 
Ferier:  7.00-17.00. 

 

SFO holder åbent i juli måned:
I juli måned tilbyder skolen mod betaling sommer-SFO.
Det kræves dog, at minimum 10 børn pr. uge er tilmeldt for at blive gennemført.
Pris pr. uge pr. barn er 250kr (beløbet indeksreguleres ligesom den almindelige SFO-betaling). Der er søskendemoderation på sommer-SFO betalingen, så ældste barn betaler 1/1 takst, og søskende betaler ½ takst.

 

SFO har lukket følgende dage:
Kr. Himmelfartsdag samt den efterfølgende fredag, Grundlovsdag, St. Bededag, 2. Pinsedag og mellem jul og nytår.