DANNELSE

På Elise Smiths Skole går dannelse med afsæt i den nordiske demokratimodel hånd i hånd med uddannelse.

Skolens dannelsessyn er baseret på værdierne:

  • Skolelivet er i sig selv værdifuldt
  • Børn og voksne skal tage hensyn og vise respekt for hinandens forskelligheder
  • Vi vægter såvel faglige som sociale fællesskaber
  • Vi søger at understøtte det enkelte barns personlige udvikling
  • Skolegang er en alvorlig sag, men det må godt være sjovt
  • Læring er en aktiv proces, der foregår i den enkelte i samspil med omverdenen
  • Vi efterstræber at være udogmatiske
  • Et godt forældresamarbejde er en afgørende forudsætning for en god skole
  • Forældrene har hovedansvaret for barnets opdragelse Skolen har hovedansvaret for undervisningen.

Grundlaget for indlæring og samvær er tillid og gensidig respekt. Uenigheder søges løst ud fra en tro herpå. Det er skolens opfattelse, at den enkelte klasse er skolens bærende enhed. Det er her, den grundlæggende tryghed og den nødvendige nærhed er til stede. Klassen er en overskuelig og stabil enhed, der følges tæt af klassens klasselærer.

Fællessamlinger er en fast del af dannelsen til fællesskabet på Elise Smiths Skole. Eleverne har fællessamling én gang om ugen 1.-6.klasse, hvor samlingen er mødestedet omkring fællessang, foredrag og fortællinger. 

For yderligere at styrke fællesskabet på skolen har vi en venskabsklasseordning.

Under den overordnede overskrift ”Dannelse til fællesskabet” arbejder TEATRET FILUREN med skolens 3., 4., 5., 6. og 7. klasser med TEATRET FILUREN.

Alle klasser arbejder sammen med en dramapædagog og klasselæreren med skabende processer, der skal bidrage til den enkelte elevs og klassens trivsel og dannelse.

FAGLIGHED

På Elise Smiths Skole sigter vi mod at give alle skolens elever en god grunduddannelse i et godt læringsmiljø, hvor den enkelte får mulighed for at dygtiggøre sig bedst muligt. Ikke i betydningen af at alle skal være lige dygtige, men i betydningen af at alle elever skal have de bedst mulige rammer og støtte, så de kan lære mest muligt i løbet af deres skoleforløb.

Skolens fordeling af timer og fag på de enkelte klassetrin er sammensat således, at skolens faglige, kreative/musiske og dannelsesmæssige mål tilgodeses bedst muligt, og der undervises efter de statslige fastsatte Fælles Mål.

På Elise Smiths Skole fører vi eleverne op til 9.klasses eksamenerne samt til prøve i ét praktisk-musisk fag i 8.klasse. 

Skolen tilbyder ikke undervisning og eksamen i kristendom og fransk.  

KREATIVITET

På Elise Smiths Skole er arbejdet med kreativitet en naturlig del af undervisningen i alle fag, som eleverne møder igennem deres skoleforløb naturligvis ikke mindst i de praktisk-musiske fag.

Dels er kreativitet en del af traditioner og faste indholdsområder, og dels er kreativitet en del tilgangen og tænkningen til undervisningens indhold. 

Forårsudstilling:
Blandt skolens faste og stolte traditioner er den årlige forårsudstilling med kreative, smukke og mangfoldige bidrag fra 0.-6.årgang, der udstilles i skolens Hovedhus.

Musical:
Vi har også 6. årgangs musical, hvor der i høj grad samarbejdes og skabes i fællesskab i mange processer, der alle peger frem mod premieren i juni, der sættes op på Filurens teaterscene i Musikhuset. 

Forårskoncert:
Skolens forårskoncert med 3.-5.klasserne bidrager også i høj grad til skolens praksis-musiske profil med et bredt udsnit af skolens musikundervisning, der præsenteres på Lille Scene i Musikhuset. Til forårskoncerten deltager skolens kor og frivillige band også. I et skønt mix af børn – øvede som uøvede – fremvises sange og danse fra skoleårets musikundervisning. 

Partnerskabsaftale med teatret Filuren:
Skolens 3., 4., 5., 6. og 7.klasser deltager i forløb med TEATRET FILUREN under den overordnede overskrift ”Dannelse til fællesskabet”. Alle klasser arbejder sammen med en dramapædagog og klasselæreren med skabende processer, der skal bidrage til klassens trivsel og den enkelte elevs personlige dannelse.

Projektopgave:
Skolens 6.-9.klasser skriver én gang om året projektopgave, hvor innovation og kreativitet er en vigtig del både i tænkning og tilgang til dette arbejde samt helt konkret i forhold til det kreative produkt, som er en obligatorisk del af projektopgaven. 

Praktisk-musiske fag:
Igennem skoleforløbet møder alle elever en bred vifte af praktisk-musiske fag; billedkunst, håndarbejde, sløjd, idræt, svømning samt madkundskab.