TRIVSELS- OG MOBBEPOLITIK PÅ ELISE SMITHS SKOLE

Om mobning

For at kunne såvel forebygge som handle aktivt på mobning, er det nødvendigt at klargøre, hvad mobning er.

Vi definerer mobning som en situation, hvor et barn eller en gruppe børn systematisk, med negativ handling og/eller den tavse udelukkelse af fællesskabet, forfølger et andet barn.

Kendetegn ved mobning

Forfølgelsen er systematisk at den negative handling kan foregå på det verbale plan (eks. nedsættende øgenavne, bagtaleri, trusler, hån og latterliggørelse), det fysisk/voldelige plan (eks. spark, slag og spyt) og elektroniske/skriftlige plan (f.eks. breve, SMS-beskeder og mails, der har et indhold af en truende, nedgørende og latterliggørende karakter). 

Drilleri kontra mobning

Det kan i nogle situationer være svært at skelne mellem mobning og drilleri. Udgangspunktet ved drilleri er, at alle involverede parter synes, at det er sjovt, og at den, der driller, stopper sin handling, når ”drilleofret” ikke vil være med mere. Et yderligere kendetegn for drilleri er, at situationen forekommer spontant til forskel for mobning.

Forebyggende indsatser ifm. mobberi

 • Der afholdes individuelle indmeldelsessamtaler, hvor skolen tydeligt understreger vigtigheden af det forpligtende samarbejde omkring barnets skolegang og trivsel
 • Fokus på Elise Smiths Skoles grundlov
 • Der etableres venskabsklasser for at styrke trivslen og fællesskabet mellem eleverne på skolen
 • Lejrskoler og rejser der styrker fællesskabet i klasserne
 • Skolens leder af Ressourcecenteret kan benyttes ved sociale problemer i klassen

MANGE FÆLLESARRANGEMENTER FOR ELEVERNE

 • Fælles fordybelsesuger
 • Fælles samlinger
 • Store Legedag
 • Triatlon
 • Skolens fødselsdag med debat om skolens grundlov
 • Jule-klippe-dag
 • Julebanko
 • Juleafslutning i Vor Frue Kirke
 • Fastelavn
 • Klassearrangementer herunder legegrupper
 • Elevrådet holder fokus på temaet ”Trivsel og mobning”
 • Temaet ”Trivsel og mobning” drøftes på forældrekurser i nye bhv.klasser
 •  Der afholdes SSP-møder i skolens overbygning
 • Filuren – dannelseskurser med fokus på trivsel for 3.-7. klasse
 • Klassens tid
 • Klasselærerfunktion
 • Klasseaktiviteter i SFO herunder forløb med temaet ”Fri for Mobberi”

HANDLEPLAN

Observationer/formodninger om mobning

Når der er observationer/formodninger om mobning, følger vi trinvis ”førstehjælps-trappen”:

 

Trin A Strakshandling

Evt. mobning drøftes med til lærere og pædagoger omkring klassen samt forældre og evt. barn afhængig af barnets alder
Observationer i klassen af ledelsen samt mulighed for sparring med lærere og pædagoger
Ledelsen samt involveret pædagogisk personale afholder samtaler med involverede parter i mobningen. Både den/de mobbede og mobberne

 

Trin B Handleplan

Konstateres der mobning ifm. strakshandlingen igangsættes handleplanen (trin B og evt trin C)
Trin B Handleplan – igangsættes senest 10 dage efter strakshandlings begyndelse
Handleplanen styres af ledelsen
Hele klassen/den berørte elevgruppe inddrages i at lave aftaler om ophør af mobningen
Forældre og pædagogisk personale involveres
Sparring med ledelsen
Observationer og elevsamtaler
Handleplan fortsat:

 

Trin C Handleplan

Kompetencer fra støttecenter inddrages
PPR kan inddrages til håndtering af individuelle temaer
SSP-samarbejdet kan involveres
Skolens leder kan træffe beslutning om eventuelle konsekvenser